امام علی علیه السلام می فرمایند : تندخویی دیوانگی است؛ چرا که تندخو پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود دیوانگی او پابرجاست.

یا ثارالله

شرح وظایف بخشداری مرکزی


شرح وظایف بخشدار

۱- حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت

۲- مراقبت در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصاد محلی

۳- ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل

۴- اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها

۵- نظارت بر تامین و فراوانی و مرغوبیت خواروبار و مایحتاج عمومی با جلب همکاری بخش خصوصی

۶- مراقبت در امور مربوط به سپاهیان انقلاب و فراهم آوردن تسهیلات لازم در انجام وظایف آنان

۷- مراقبت نسبت به امور آموزشی خاصه در امر تعلیمات ابتدائی و جلب همکاری اهالی در امر پیکار به بی سوادی

۸- مراقبت در پیشرفت امور مربوط به تربیت بدنی و پیشاهنگی و همکاری در تهیه و تدوین زمین و وسایل مورد نیاز

۹- نظارت در امر بهداشت و بهداری بویژه نسبت به بیماریهای همه گیر و ناشناخته واعلام فوری به فرمانداری و سازمانهای مسئول برای مبارزه و جلوگیری از شیوع بیماری با تشریک مساعی مسئولین بهداری

۱۰- نظارت درامر کشاورزی و دامپروری

۱۱- تشریک مساعی با مسئولان امر برای تشکیل و برقراری خانه های اصناف و فرهنگ روستایی

۱۲- بررسی و تهیه پیشنهادهای امر برای ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه

۱۳- نظارت در ساختن راهها بویژه راههای فرعی و تاسیس پارکها ، باشگاهها و نظایر آن از طریق تشویق مردم به خودیاری

۱۴- نظارت در حفظ ابنیه و آثار ملی و باستانی و تشریک مساعی با مسئولان امر

۱۵- مراقبت و تشریک مساعی در پیشرفت و حسن جریان امور مربوط به سازمانها و جمعیتهای خیریه

۱۶- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم برای ایجاد واحدهای دولتی مورد نیاز در بخش به منظور رفع نقائض و احتیاجات واحدهای موجود

۱۷- رسیدگی و اقدام نسبت به کلیه شکایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و رفع شکایات شاکی باستثنا مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضائی اس-ت

۱۸- نظارت در مسائل مربوط به ترفیه حال کارکنان دولت در سطح بخش از قبیل ایجاد باشگاهها و نظایر آن

۱۹- تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت ماموریت جهت اداره آرشیو و گزارشهای وزارت کشور و کسب اطلاع درباره شخصیتهای محلی

۲۰- تشویق و ترغیب مردم به امر خودیاری و مشارکت آنان در امور محلی و واگذاری کار مردم به مردم

۲۱- سرکشی مرتب به کلیه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان روستاها و کوشش در تامین خواسته های آنان

۲۲- انجام انتخابات مجلسین سناو شورای ملی طبق قانون وآئین نامه های مربوطه ۲۳- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئین نامه های مربوطه

۲۴- انجام سایر امور انتخاباتی طبق وظایفی که در قوانین مربوط مقرر است

۲۵- نظارت در امور انجمنهای ده و صدور دستورهای مقتضی به کدخدایان

۲۶- بررسی و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت کارکنان بخشداری و شهرداریها و کدخدایان حوزه بخش و تهیه پیشنهاد لازم برای بالا بردن سطح مهارت و کارائی آنان

۲۷- اجرای وظایفی که قانون وظیفه عمومی بعهده بخشداران محول کرده است

۲۸- مراقبت در حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال

۲۹- تشکیل مرتب شورای عمرانی بخش برای اجرای وظایف مقرره و همچنین شورای اداری بخش ازنظر هماهنگ کردن فعالیتهای دستگاههای دولتی در جهت سیاست عمومی دولت

۳۰- نظارت در امور شهرداریها ی حوزه بخش طبق قانون شهرداری

۳۱- نظارت در ایجاد سرویسهای حمل و نقل بین دهات حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل در حدود آئین نامه های مذهبی

۳۲- انجام وظایف مربوط به تشریفات و برگزاری جشنهای ملی و اعیاد مذهبی

۳۳- ایجاد تسهیلات در بازدیدهای شخصیتهای داخلی و خارجی از حوزه بخش و انجام تشریفات مربوطه

۳۴- مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق

۳۵- نظارت در امور جهانگردی و جلب سیاحان

۳۶- انجام وظایفی که قوانین و مقررات مربوط درباره اتحادیه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها برای بخشدار مقرر داشته است

۳۷- مراقبت در حسن جریان امور اداری و دفتر بخشداری و انجام سریع و دقیق دستورهای اداره که از طرف مقامات مافوق صادر گردیده است

۳۸- دریافت و کشف و تهیه و ارسال نامه های محرمانه و تلگرافهای رمز و اسناد محرمانه

۳۹- تهیه و تنظیم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غیر منقول فرمانداری

۴۰- بررسی و برآورد اعتبارات مورد نیاز بر حسب دستورالعملهای ابلاغی از طرف استانداری به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسلیم و نگهداری حسابهای مربوطه

۴۱- گزارش وقایع بخش به فرمانداری بطور مرتب

۴۲- اجرای وظایفی که قانون نظام صنفی بعهده بخشدار محول کرده استشعار سال

اقتصاد مقاومتی

پیوندهای مفید

خدمات الکترونیک

اوقات شرعی

فرمانداری

فرمانداری ۰۴۱-۳۷۷۳۰۹۶۱-۳

روابط عمومی داخلی ۵۵۳۰

تلفن دریافت پیامک 09146451434

بخشداری مرکزی بناب

بخشدار مرکزی 041-37735033

شرکت تعاونی دهیاران 041-37740900

info@bonab.ir

سخنی از بهشت